Home
மே - 20 உலக அளவியல் தினம்

மே – 20 உலக அளவியல் தினம்

மே – 20 

உலக அளவியல் தினம்

1875 ஆம் ஆண்டு மே 20 அன்று மீட்டர் உடன்படிக்கையில் 17 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கையெழுத்திட்டதைக் கொண்டாடும் விதமாக இத்தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
மீட்டர் உடன்படிக்கையின் உண்மையான நோக்கம் உலகளவில் அளவீடுகள் சீரான அளவில் இருப்பதாகும். இந்த அளவீடுகள் 1875 ஆம் ஆண்டில் இருந்ததைப் போல தற்காலத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது.
தற்பொழுது உலக அளவியல் தினமானது சர்வதேச எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் ஆணையம் மற்றும் சர்வதேச மெய் அளவியல் ஆணையத்தால் அனுசரிக்கப்படுகிறது.
2018 ஆம் ஆண்டின் உலக அளவியல் தினத்தின் கருத்துருவானது, “சர்வதேச அமைப்புகளின் நிலையான பரிணாம வளர்ச்சி” என்பதாகும்

Posted in Uncategorized
www.dailytamilcalendar.com