Home
மே - 25 காணாமல் போன குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச தினம்

மே – 25 காணாமல் போன குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச தினம்

மே – 25 

காணாமல் போன குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச தினம்

இத்தினம் மே 25 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதே தினம் அமெரிக்காவின் “காணாமல் போன குழந்தைகளுக்கான தேசிய தினமாக” ரொனால்டு ரீகனால் 1983-ல் அறிவிக்கப்பட்டது.
இது காணாமல் போன மற்றும் சுரண்டலுக்கு உள்ளான குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச மையம் (ICMEC – International Centre for Missing and Exploited Children) மற்றும் அமெரிக்காவின் காணமால் போன மற்றும் சுரண்டலுக்கு உள்ளான குழந்தைகளின் மையம் ஆகியவற்றின் கூட்டுப் பங்களிப்புடன் 1998 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
காணாமல் போன குழந்தைகளுக்கான சர்வதேச அமைப்பு (GMCN – Global Missing Children’s Network) என்பது காணாமல் போன குழந்தைகள் பற்றிய விசாரணையை மேம்படுத்துவதற்காக காணாமல் போன குழந்தைகளின் தகவல்கள் மற்றும் அவர்களின் புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் பகிர்தலுக்காக பல நாடுகள் இணைந்த அமைப்பாகும்.

Posted in Uncategorized
www.dailytamilcalendar.com